اخبار اجتماعی

  • علی پاکزاد

    قابل توجه مقابله کنندگان با فساد

    به هر شکل و از هر سو که نگاه کنیم، آنچه امروز در اقتصاد در حال وقوع است، اثبات می کند که نهاد رفتار دولت تا چه حد غلط بوده و ساختار آن در مقابل فساد و انگیزه های آن به شدت ضعیف شده است.

یادداشت